fbpx

Vedtægter for Det Økologiske Råd

Vedtaget på generalforsamlingen den 20. april 2016

§ 1 Navn

Stk. 1 Foreningens navn er ”Det Økologiske Råd”.

§ 2 Formål

Stk. 1 Det Økologiske Råds formål er, at fremme en bæredygtig udvikling til gavn for de fremtidige generationer. Foreningens fokus er udviklingen og fremme af miljømæssig bæredygtige løsninger, hvor der også er fokus på social og økonomisk retfærdighed samt menneskelig trivsel på nationalt og globalt plan.

Stk. 2 Det Økologiske Råd er uafhængigt af privatøkonomiske og organisatoriske interesser og er uden partipolitiske bindinger.

§3 Blad

Stk. 1 Det Økologiske Råd udgiver et blad, der har fokus på emner, som er i overensstemmelse med foreningens formål. Medlemmer af Det Økologiske Råd modtager bladet.

Stk. 2 Biblioteker, skoler o.lign. samt andre ikke-medlemmer kan tegne abonnement på foreningens blad.

§ 4 Medlemskab

Stk. 1 Det Økologiske Råd er åbent for personer, foreninger, organisationer og virksomheder, der støtter foreningens formål. Foreninger, organisationer og virksomheder kan tegne kollektivt medlemskab.

Stk. 2 Nye medlemmer skal godkendes af Det Økologiske Råds bestyrelse, jfr. dog § 7. Optagelse af foreninger, organisationer og virksomheder skal ske med tilslutning fra mindst 2/3 af medlemmer i Det Økologiske Råds bestyrelse.

Stk. 3 Alle medlemmer, herunder også organisationer mv., har én stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4 Medlemmerne modtager medlemsbladet. Det indeholder bl.a. indbydelse til offentlige arrangementer og orientering om DØR’s løbende arbejde, udsendte rapporter m.v.

Stk. 5 Medlemmer, foreninger og organisationer kan ekskluderes, hvis en generalforsamling med tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte beslutter dette.

§ 5 Foreningen

Stk. 1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller når mindst en fjerdedel af foreningens medlemmer begærer det.

Stk. 3 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse sker ved offentliggørelse i foreningens blad, information på hjemmesiden og i foreningens nyhedsbrev.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab, budget og kontingent

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

Forslag som ønskes drøftet under indkomne forslag fremsendes til sekretariatet senest 2 uger forud for generalforsamlingen.

Stk. 5 Alle stemmeberettigede er valgbare til bestyrelsen. Et kollektivt medlem kan højst besætte 1 plads i bestyrelsen, medmindre andre repræsentanter fra det kollektive medlem samtidig er individuelle medlemmer.

Ved kandidatopstillingen og valget tilstræbes en fagligt bred sammensætning af bestyrelsen.

Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være sekretariatet i hænde seneste 14 dage før generalforsamlingen

Stk. 6 Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens størrelse, dog maksimalt 16 medlemmer. Herudover kan der vælges et antal suppleanter.

Stk. 7 Der tilstræbes ved valg til bestyrelsen en ligelig repræsentation af kvinder og mænd. Højst 70 % af medlemmerne må være af samme køn.

Stk. 8 Ved valg til bestyrelsen skal hvert medlem, som deltager i generalforsamlingen, afgive et antal stemmer, som svarer til halvdelen af de medlemmer, der er på valg. Hvis der er et ulige antal på valg rundes op.

Stk. 9 Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Det tilstræbes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert år. Valg som suppleant gælder også for 2 år, men vælges man som ordinært medlem efter 1 år som suppleant, gælder dette valg som ordinært medlem for 2 år. Såfremt en suppleant midt i valgperioden overgår til ordinært medlem, i forbindelse med et medlems udtræden, indtræder suppleanten i det udtrædende medlems valgperiode. Genopstilling kan finde sted.

Stk. 10 Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingentet. Generalforsamlingen kan dog bemyndige bestyrelsen til at ændre kontingentet.

Stk. 11 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Såfremt foreningens omsætning falder til under 300.000 kr./år, og der ikke modtages støtte fra instanser som kræver, at revisoren skal være registreret eller statsautoriseret, bortfalder kravet herom.

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen har ansvar for det faglige og det administrative arbejde samt økonomien i perioderne mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2 Sekretariatslederen deltager i bestyrelsens møder – såfremt denne ikke er medlem af bestyrelsen dog uden stemmeret. Det øvrige personale kan udpege en observatør, der deltager i møderne uden stemmeret.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig med formand og vælger yderligere 2-3 medlemmer til forretningsudvalget. Sekretariatslederen deltager i forretningsudvalgets møder uden stemmeret. Det øvrige personale kan efter forudgående meddelelse udpege en observatør, der deltager i et konkret møde uden stemmeret – dog ikke i punkter vedrørende personalespørgsmål.

Stk. 4 Formanden har ansvaret for, at der indkaldes til møder i bestyrelsen og forretningsudvalget. Derudover skal Bestyrelsen indkaldes, såfremt mindst tre medlemmer begærer det. Indkaldelser skal ske med mindst en uges varsel.

Stk. 5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 3, stk. 1 vedr. optagelse af foreninger og organisationer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 6 Bestyrelsen udpeger en redaktør og fastlægger overordnede retningslinjer for foreningens blad, jf. § 2.

Stk. 7 Til forberedelse og eventuel selvstændig afgørelse af sager inden for et fastlagt virksomhedsområde kan bestyrelsen nedsætte udvalg.

Stk. 8 Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden for sit arbejde.

§ 7 Sekretariatet

Stk. 1 Rådet opretholder et sekretariat. Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder, som har ansvaret for den daglige ledelse af sekretariatet. Denne kan evt. være et medlem af bestyrelsen. Øvrige medarbejdere ansættes af et udvalg bestående af sekretariatslederen samt repræsentanter for personalet og evt. forretningsudvalget.

§ 8 Hæftelse og tegningsret

Stk. 1 Det Økologiske Råd hæfter kun med foreningens egen formue. Foreningen tegnes af enten formanden og sekretariatslederen i forening eller hver for sig sammen med mindst 1 andet medlem af forretningsudvalget. Der kan gives fuldmagt og meddeles prokura, herunder også til godkendelse af nye medlemmer, jf. §3, stk. 1A.

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægterne kan ændres på en ordinær generalforsamling, når medlemmerne er gjort bekendt med forslaget mindst 4 uger før generalforsamlingen, og når mindst ¾ af de tilstedeværende medlemmer stemmer for. Hvis dette ikke opnås afholdes der senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling en ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringer kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for de foreslåede ændringer.

§ 10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning kan finde sted, når to på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Dog kan opløsning besluttes af kun én generalforsamling, såfremt det besluttes enstemmigt af de tilstedeværende medlemmer.

Stk. 2 Ved beslutning om foreningens opløsning anvendes dens eventuelle formue til fremme af foreningens formål.

Modtag Nyhedsbrev