fbpx
ecocouncil article alt banner img

Udkast til to nye nettilslutningsbekendtgørelser

22 May 2018 | Energi & Klima

Det Økologiske Råds høringssvar på Høring af udkast til to nye nettilslutningsbekendtgørelser

Det Økologiske Råd vil hermed gerne bemærke følgende til udkastet til de to netbekendtgørelser:

Vi finder det vigtigt, at bekendtgørelserne bliver mere præcise omkring målerne. Vi er enige i, at målerne skal ejes af net- eller transmissionsvirksomheden. Dette skyldes både behovet for at kunne kontrollere korrekte produktionsafregninger, men også net- og transmissionsvirksomhedernes behov for at kunne beslutte form og kvalitet af de mange andre data udover selve produktionen, som måles i en måler placeret i knudepunktet mellem net og produktion.

Vi er derfor lidt bekymrede for, at der ikke i tilstrækkelig grad er defineret, at det er net- og transmissionsvirksomhederne, som har ret til at definere nødvendig datakvalitet og -form udover produktionsmængden. Og at dette også er tilfældet selv om §6 stk. 5 fastlægger en masse forhold med vedligeholdelse, udskiftning og aflæsning af måleren, som anlægsejerens forpligtelse.

Vi finder endvidere, at der er behov for at definere ejerskabet til målerdata fra en sådan måler. Når vi ser ind i en betydeligt mere digitaliseret verden, så vil det blive afgørende, at en lang række data fra målere placeret skæringspunkterne mellem enten produktion og net- og transmissionsvirksomheder eller i skæringspunktet mellem forbrug og net- og transmissionsvirksomheder kan kræves på en bestemt funktionel form og kvalitet. Enkelte data fra måleren, som f.eks. spændingskvaliteten kan endvidere forudses at kunne spille en fremtidig rolle i både tarifafregning og netdrift, og har derfor interesse for både producent, forbruger og netvirksomhed. Dette dataejerskab bør fastlægges entydigt i bekendtgørelsen.

Vi er enige i, at der skal stilles krav til at al el-produktion fra vindmøller og solcelleanlæg skal registreres på en afregningsmåler placeret i tilslutningspunktet. Vi er derimod ikke enige i, at små vindmøller under 25 kW og solcelleanlæg på 50 kW eller derunder skal undtages fra denne forpligtelse. På sigt vil det nemlig give mulighed for en klart bedre adskillelse af produktion og forbrug, hvis alle el-producerende anlæg fik krav om at installere en afregningsmåler i tilslutningspunktet – uanset produktionskapaciteten for anlæggene.

Vi savner en kobling mellem kravet om, at øgede nettabsomkostninger for netselskabet ved tilslutning af vindmøller eller solceller i tilslutningspunkter langt fra og i ubalance med forbrugsprofilen bliver korreleret med mulighederne for at blive kompenseret herfor om supplement (f.eks. via indfødningstarif – se næste afsnit) til indtægtsrammerne, således at økonomien i dette nettab ikke belaster forbrugerne i netselskaber med megen indfødning af vind og solstrøm ekstra i forhold til forbrugere i andre netområder uden denne indfødning.

Endelig savner vi et økonomisk eller normativt styringsinstrument, som kan anvendes til at fremme placering og nettilslutning af vindmøller og solceller, hvor disse medfører en forbedret balance mellem produktion, fluktuationsform og forbrug i det pågældende net. Og som modsat kan hæmme placering, hvor det modsatte er tilfældet. Dette instrument kunne så på samme tid udgøre et udligningsinstrument mellem netselskaber med megen indfødning og netselskaber med lidt indfødning.

Et sådant instrument kan derfor udformes som en netindfødningstarif, som varierer positivt eller negativt alt efter den faktiske positive eller negative indflydelse på den efterfølgende netdrift. Herved vil den vedtagene teknologineutrale udbudsform blive suppleret af et nødvendigt prissignal baseret på de efterfølgende udgifter for net- eller transmissionsvirksomhed, der skal fremme optimale placering og tilslutningssteder på distributionsnettene og transmissionsnettet.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts