fbpx
ecocouncil article alt banner img

Til EU-miljøspecialudvalget om miljø vedrørende plantebeskyttelsesmidler

12 January 2017 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening og Det Økologiske Råd til EU-miljøspecialudvalget om miljø vedrørende plantebeskyttelsesmidler:

  1. Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening har ingen bemærkninger til at brændenælde ekstrakt godkendes, og Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening er enige i, at der stemmes imod at brintoverilte (hydrogenperoxid) godkendes.
  1. ”Mild pepino virus isolate VC1” og “Mild pepino virus isolate VX1” anvendes til bekæmpelse af Pepino mosaic på tomater i drivhus. Konsekvenserne af anvendelsen er ikke dokumenteret udenfor drivhuse.  Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening er enig i at moderstofferne kan anvendes i drivhuse, men tager samtidig forbehold for at de to moderstoffer ikke godkendes til brug på friland.
  1. Buprofezin anvendes som sprøjtegift af ikke spiselige afgrøder til bekæmpelse af insekter og mider. Vi er enige i at stoffer ikke skal godkendes til brug i spiselige afgrøder, og at der derfor stemmes mod forslaget om at anvende stoffet i spiselige afgrøder. Da stoffet og dets nedbrydningsprodukt påvirker arveanlæg og er kræftfremkaldende anbefaler Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening, at stoffet ikke fremover skal være godkendt i Danmark. Da stoffet kun anvendes i få kg/år, da stoffet ikke har været anvendt i Danmark gennem de seneste 7 år (frem til 2015), vil et forbud ikke have en større effekt på jordbruget.
  1. Rammenotat om lav risiko aktivstoffer “No SANTE/12376/2015 of XXX… amending Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and the Council concerning the placing of plant protection products on the market, as regards the criteria for the approval of low risk active substances” kan støttes, men opmærksomheden skal rettes mod at de data som kommer til at ligge til grund for kommende godkendelser af  lavrisiko-aktivstoffer er tilstrækkeligt omfattende til at foretage vurderingen i forhold til kriterierne. Særligt skal det vurderes, at moderstoffer ikke nedbrydes til ”ukendte metabolitter” som er til fare for både grund- og drikkevand, miljø og sundhed.
  1. Rammenotatet om forlængelse af udløbsdatoen for en række aktivstoffer i AIR IV fornyelsesprogrammet må accepteres, da de mest problematiske stoffer ikke får forlængelse, men fristerne i lovgivningen bør almindeligvis overholdes ved at afsætte de nødvendige resurser til at gennemføre vurderingerne. Specielt kan nogle af stofferne i grupperne 4(1) og 4(2) vise sig at være problematiske. Fx  stråforkorteren chlormequat som  er svær at monitere og som ofte findes i mel produkter.
  1. Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening er ikke enig i at der fra dansk side skal stemmes imod et forbud af maleinhydrazid til brug som spiringshæmmer i spiseløg. Det anføres, at stoffet vurderes ikke at være skadeligt for forplantningsevnen eller for fosterudviklingen, men samtidig anføres i modstrid hermed at "det er ikke afklaret, om stoffet er hormonforstyrrende. Det er ikke afklaret om stoffet med den nuværende urenhedsprofil er skadeligt for arveanlæggene, og dermed er det heller ikke afklaret, om stoffet er kræftfremkaldende. Stoffet danner desuden et nedbrydningsprodukt i afgrøder, for hvilke det er uafklaret, om det kan give skade på arveanlæggene. Derfor er der ikke på nuværende tidspunkt vist sikker anvendelse af stoffet, for så vidt angår menneskers sundhed, hvor det repræsentative produkt kun er undersøgt indeholdende et urealistisk lavt indhold af den skadelige urenhed."  Fra dansk side er der store økonomiske interesser involveret i produktionen af løg som opbevares til salg i en senere sæson. Med rammenotatet lægges op til at der fremskaffes yderligere data som kan indgå i en risikovurdering af den faktiske anvendelse og føre til en godkendelse af til dette formål, mens brugen til ukrudtsbekæmpelse standses med et forbud. Det skal tilføjes at "der mangler enkelte data til at belyse risikoen for effekter på vandlevende organismer og bier. De repræsentative anvendelser forventes, trods datamanglerne, ikke at give anledning til uacceptable effekter på miljøet".  Stoffet har været analyseret i GRUMO med ret få fund (0,6 %), mens stoffet kun har været analyseret i få aktive vandboringer og i få ”andre” boringer, hvor der er et fund under 0,1µg/l. Der er derfor en ukendt udvaskningsrisiko, og det anbefales at stoffet hurtigst muligt testes i VAP – varslingssystemet for tidlig udvaskning af pesticider.

Walther Brüsch, Danmarks Naturfredningsforening og Christian Ege, Det Økologiske Råd 

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts