fbpx
ecocouncil article banner img

Oplysning og debat om EU's Kemikaliepolitik

1 August 2018 | Kemikalier & Plast

Det Økologiske Råd har opnået en treårig bevilling til at skabe oplysning og debat om EU’s kemikaliepolitik fra Europanævnet, som yder tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa. Herunder vil der blive udviklet en oplysningskampagne omkring forbrugernes rettigheder i forbindelse med kemikalielovgivningen og deres muligheder for indflydelse i kommenende EU-processer. Projektet løber frem til 1/10 2018 og er støttet af midler fra Nordisk Ministerråd.

Introduktion

Syv år efter, at EU’s største kemikalielovgivning REACH er trådt i kraft, er der stadig en del mangler der bør rettes op på, før mennesker og miljø vil være sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Det Økologiske Råd
har igennem alle årene, samt i årene op til vedtagelsen af REACH, haft et tæt samarbejde med europæiske
NGO-kolleger, samlet i paraplyorganisationen European Environmental Bureau (EEB), hvilket har været
medvirkende til, at vi har været stærkt opdateret på det europæiske arbejde. Bl.a. afholdes der månedlige
telekonferencer, hvor der berettes fra parlamentariske møder samt arbejdet i Kommissionen. Desuden
orienteres vi her om nyt fra medlemslandene. Dette hjælper os til, at kunne arbejde på de mest relevante
områder samt at arbejde i flok og dermed stå stærkere.

Det er især på områderne for regulering af hormonforstyrrende stoffer, cocktaileffekter samt
nanomaterialer, at lovgivningen er mangelfuld. Dette afspejles også i det nuværende europæiske arbejde,
hvor der bl.a. arbejdes med udvikling af kriterier for hormonforstyrrende stoffer samt bilagsændringer, som
skal medføre inkludering af nanomaterialerne. Men processerne er langsommelige og lovpligtige deadlines
udskydes ofte. For disse problematikker mangler der oplysning til borgerne, som i højere grad bør
involveres i den europæiske politik.

Projektaktiviteter

Aktivitet 1

Oplysning/debat, med aktører og særligt interesserede, om EU’s kemikaliepolitik.
Efter ~4 års arbejde på området for hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og cocktaileffekter af
kemikalier, ønsker vi at give en status på, hvor langt man er med REACH og EU’s kemikaliepolitik generelt.
Dette vil ske på en konference, hvor fundamentet vil være et solidt forskningsarbejde, som igennem de
sidste 4 år er udført på DTU og RUC. Dette vil tage udgangspunkt i, hvor langt vi er med implementeringen
af særligt REACH – samt hvor der stadig er problematiske huller i lovgivningen, som medfører et lavere
beskyttelsesniveau for mennesker og miljø.

Vi vil også i denne 3-årsperiode deltage i Dansk Naturvidenskabsfestival, som hvert år afholdes i uge 39 og
er rettet mod folkeskoler og ungdomsuddannelser. I dette forum kan den unge målgruppe orienteres om
EU’s mange kemikalielove sammenholdt med brugen af kemikalier i hverdagens mange teknologiske
hjælpemidler og underholdningsplatforme. Dette vil være medvirkende til at skabe debat omkring bl.a. det
indbyggede forsigtighedsprincip i REACH, samt forbrugernes ret til at få kendskab til brugen af kemikalier i
deres produkter.

Desuden vil vi i hele 3-årsperioden deltage med oplæg og som aktive debattører på andre seminarer, som
afholdes af andre organisationer samt holde foredrag på uddannelsesinstitutioner om EU's kemikaliepolitik.

Samarbejde:

Arrangementet vil blive afholdt i samarbejde med samarbejdspartnere på DTU og RUC.
Oplæggene på Dansk Naturvidenskabsfestival vil ske i samarbejde med de danske gymnasier.

Kommunikationskanaler:

På baggrund af samarbejdet med universiteter vil kendskabet til seminaret blive
spredt til studerende ved uddannelser inden for området. Desuden vil vi lave pressearbejde og annoncer op
til arrangementet. Naturvidenskabsfestivalen har sine egne, omfattende kommunikationskanaler.
Der vil desuden løbende være et aktivt arbejde i forhold til at bidrage til debatten og give oplysning om de
kemikaliepolitiske processer der foregår. Dette vil foregå via læserbreve, kronikker og debatindlæg i landets
aviser samt via kommunikation med journalister på radio, tv og de skrevne medier.

Målgruppe:

i) Lærere og studerende/elever på mange uddannelsestrin og –retninger, ii) de særligt
interesserede borgere, som ønsker en bredere forståelse af, hvordan EU’s kemikaliepolitik vedrører dem i
deres hverdag, og iii) professionelle aktører fra erhverv, styrelser og andre, som har indflydelse på den
kemikaliepolitiske dagsorden.

Spredningseffekt:

Studerende inden for området vil finde det interessent at deltage i et arrangement, hvor
teori bliver anvendt i forhold til praksis. Professionelle vil have stor gavn af en gennemgang af de seneste
forskningsresultater og hvor langt det har bragt os. På baggrund af en bred samlet flok med forskellige
arbejdsområder, vil der være grundlag for dialog, hvor alle parter kan blive hørt. Deltagelse i
Naturvidenskabsfestivalen kan være med til at vække unges interesse for naturvidenskab, herunder for at
arbejde med klima- og miljøspørgsmål, hvor EU spiller en meget vigtig rolle.

Aktivitet 2

Informationskampagner om REACH med fokus på forbrugerrettigheder.
I samarbejde med Forbrugerrådet Tænk og i dialog med de involverede brancher vil vi sætte skærpet fokus
på forbrugernes ret til viden om problematiske kemikalier, de såkaldte kandidatliste-stoffer, i
forbrugerprodukter. Der er for nyligt udviklet en app (Tjek Kemien), hvor du via din mobiltelefon kan
scanne stregkoden på elektronik, legetøj, møbler, tekstiler og andre forbrugerprodukter og herigennem få
svar på, om produktet indeholder de omtalte kemikalier. Kendskabet til sådanne forbrugerrettigheder er
desværre meget lille, men det er et redskab, som kan lette indkøbene hos den bevidste forbruger samt
skubbe på den grønne omstilling hos producenterne via øget efterspørgsel på produkter uden
problematiske kemikalier. For at øge kendskabet planlægges der flere events og oplysningstiltag – f.eks.
afholdt som fyraftensmøder i kulturhuse i større danske byer (eksempelvis Århus, Odense og København)
samt udarbejdelsen af informationsmaterialer. På denne måde skabes der igen kommunikation, som er
brugbar i hverdagen og som foregår i øjenhøjde, og forbrugerne får oplevelsen af, at EU’s politik vedrører
dem direkte og derfor er vedkommende.

Målgruppe:

Mænd og kvinder mellem 20 og 50 år. Den yngre del af målgruppen er de nye på markedet og
dem som endnu ikke har fastlagt et bestemt indkøbsmønster. De er kommende/nybagte forældre og meget
bevidste omkring risikoen ved miljøfremmede og sundhedsskadelige kemikalier i forbrugerprodukter. Den
ældre del af målgruppen er generelt meget informationssøgende og vil være interesserede i ny viden og en
hjælpende hånd i forhold til at vælge kemikalier til eller fra i deres indkøb.

Samarbejde:

Vi vil lave informationskampagnen i tæt samarbejde med Forbrugerrådet Tænk, som allerede
har udviklet app’en Tjek Kemien, som skal hjælpe forbrugerne i deres indkøb. Vi vil øge kendskabet blandt
forbrugerne til deres rettigheder, og dermed hjælpe dem til en sundere hverdag. Dette kan desuden
bidrage til, at forbrugerne i højere grad vil få en følelse af, at EU’s (kemikalie)politik vedrører dem.

Kommunikationskanal:

Vi vil udarbejde en pjece, som i sin form skal virke mere indbydende og mindre
moraliserende. Indholdet skal informere om ”right to know” og lægge vægt på, hvor let man som forbruger
kan benytte sig af denne fordel, som vil mindske ens udsættelse for bekymrende kemikalier. Pjecen vil ligge
i en version på nettet, som er læservenlig også i skærmformat. Om muligt vil pjecen desuden blive trykt til
omdeling.

Vi vil også søge at komme bredt ud i både skrevne og elektroniske medier, herunder til forbrugerrettede
magasiner som Kontant på DR1 og Lørdagsliv på Politiken.
Desuden skal fyraftens-/debatmøderne skabe dialog, så forbrugerne også selv får mulighed for at deltage i
debatten om EU’s kemikaliepolitik.

Spredningseffekt:

Dette vil være vedkommende og let tilgængeligt for alle i nævnte målgruppe. App’en er
allerede udviklet og i brug, og den er allerede nu meget brugervenlig. Således får forbrugerne for mange af
deres scanninger med det samme en tilbagemelding om mulige kemikalier fra kandidatlisten i det givne
produkt. Via vores eget eksisterende netværk samt Forbrugerrådet Tænks, vil vi have en meget bred
spredningseffekt – ikke mindst via vores hjemmesider og medlemsblade. Desuden benytter begge
organisationer de sociale medier, såsom Facebook og Twitter.

Lone Mikkelsen

Lone Mikkelsen (barsel)

3318 1934
Lone@ecocouncil.dk

Modtag Nyhedsbrev