fbpx
ecocouncil article alt banner img

Lov om ændring af lov om kontinentalsoklen

11 August 2017 | Energi & Klima | Resurser

Fælles høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Greenpeace, WWF Verdensnaturfondens og 350 Klimabevægelsen

UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)

Vi sætter pris på muligheden for at kommentere på udkast til lovforslag. Vi bakker op om de foreslåede ændringer, men ønsker at pege på, at der er behov for at udvide mulighederne for at afvise rørledninger, således at klimahensyn inddrages og vægtes højt.

Det bør således fremgå – eventuelt som nyt §3 a Stk. 2 før det foreslåede – at ”Tilladelse til rørledninger omfattet af stk. 1 kan kun meddeles, hvis det er foreneligt med rigets klimapolitiske interesser, herunder behovet for at gennemføre en omstilling af det globale energisystem i overensstemmelse med Paris-aftalens målsætninger om at holde den globale temperaturstigning godt under 2 grader og helst ikke over 1,5 grader.

”Det bør endvidere fremgå, at Energi, forsynings- og klimaministeren skal indhente en indstilling herom fra Klimarådet, og at denne indstilling skal lægges til grund for ministerens afgørelse af sagen.

Vi foreslår denne tilføjelse til lovforslaget, fordi hele Folketinget har bakket op om Danmarks tilslutning til Paris-aftalen. Vi bemærker også, at aftalens mål ift. den globale temperaturstigning er indskrevet i VLAK-regeringens grundlag. 

Tilføjelsen er endvidere relevant, fordi rørledninger er infrastrukturanlæg, som – foruden at være temmelig kostbare – vil påvirke prisdannelsen på de markeder, de tænkes at forsyne. Rørledninger vil dermed få afgørende indflydelse på, hvor rentabelt det vil være at skifte fra fossile energikilder til vedvarende energi, og det er et perspektiv, som nødvendigvis må inddrages ifm. vurderingen af det hensigtsmæssige i, at Danmark giver tilladelse til etablering af nye rørledninger på dansk søterritorium.

På vegne af de 5 organisationer

John Nordbo, Klima- og miljøchef WWF Verdensnaturfonden

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts