fbpx
ecocouncil article alt banner img

Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

16 August 2017 | Energi & Klima | Resurser

Fælles høringssvar til Energistyrelsen (Id nr.: 578171) fra organisationerne:
WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske Råd, Vedvarende Energi og 350 Klimabevægelsen 

Undertegnede organisationer sætter pris på muligheden for at kommentere på udkast til lovforslag om ændring af undergrundsloven og rørledningsloven.

Lovforslaget sigter mod at understøtte den nye olie- og gasstrategi der bl.a. søger at fremme et effektivt og attraktivt investeringsmiljø, anvendelse og udvikling af teknologi samt at optimere vedligehold, fornyelse og anvendelse af infrastruktur. Formålet er at udnytte ”potentialet” i Nordsøen og udvinde så meget af den olie og gas, der stadig befinder sig i undergrunden, som muligt. I baggrund for lovforslaget om ændring af undergrundsloven fremgår det således, at lovforslaget ”vil kunne medvirke til at betrygge selskaber, som overvejer at investere i efterforskning på dansk område, om, at rammerne for, at de kan opnå tredjepartsadgang til anlæg er til stede. I modsat fald vil de kunne beslutte at investere i efterforskning andetsteds. Det kan føre til en mindre indvinding af olie og gas og til, at staten mister potentielle indtægter”. Baggrunden for lovforslaget er essentiel, idet de konkrete lovændringer er forslået ud fra dette politiske udgangspunkt. Da undertegnede organisationer finder selve baggrunden for lovforslaget problematisk, vil høringssvaret centrere sig om dette.

Det er uhørt, at lovforslaget ikke inddrager hensyn til klimaet
Undertegnede organisationer finder det uhørt, at lovforslaget ikke inddrager hensyn til klimaet. Forligspartierne bag det forlig, som lovforslaget søger at implementere har bakket op om Danmarks tilslutning til Paris-aftalen. Derudover er klimaaftalens mål om at holde de globale temperaturstigninger godt under 2 grader og helst ikke over 1,5 grader indskrevet i VLAKregeringens grundlag. Vi understreger, at nuværende lovforslag ikke er i tråd med denne målsætning om at bidrage til indfrielsen af den globale klimaaftale. Ifølge forskning publiceret i Nature skal en tredjedel af kendte oliereserver og halvdelen af kendte gasreserver blive i undergrunden, hvis vi vil have 50 % sandsynlighed for at begrænse de globale middeltemperaturstigninger til 2 grader. Med tanke på, at Paris-aftalen sigter mod at begrænse temperaturstigningen til et godt stykke under 2 grader og helst ikke over 1,5 grad, skal endnu flere olie- og gasreserver således blive i jorden. Rapporten ”Sky is the limit” fra september 2016, viser at, vi har mere end nok infrastruktur til at udvinde og transportere de resterende reserver. Med andre ord er investeringer i levetidsforlængelse og fornyelse af infrastruktur dybt problematiske. Enten vil disse investeringer resultere i, at vi ikke når Parisaftalens mål, eller også vil investeringerne strande og dermed være spildt kapital, når Parisaftalen følges op med politisk handlen. 

På den baggrund har undertegnede organisationer følgende anbefalinger:

  • Der skal ikke investeres yderligere i levetidsforlængelse eller fornyelse af fossil infrastruktur. Når infrastrukturen er slidt skal den lukkes ned på forsvarlig vis.
  • Der skal ikke gives tilladelser til ny efterforskning efter olie og gas på dansk jord.
  • Det skal ikke være muligt at forlænge eksisterende aftaler om efterforskning og udvinding af olie og gas på dansk jord.

Vi henviser desuden til at Frankrig har gennemført et forbud mod ny efterforskning efter olie og gas. Vi mener, at Danmark bør støtte Frankrigs initiativ og dermed åbne muligheden for at lægge et internationalt pres på andre lande for lignende tiltag.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts