fbpx
ecocouncil article alt banner img

Kriterier for Svanemærkning af renovering af visse typer af bygninger

23 May 2017 | Byggeri & Bolig | Energi & Klima

København den 18.5.2017 

Høring om Forslag til kriterier for Svanemærkning af renovering af visse typer af bygninger

Det Økologiske Råd takker for invitationen og afgiver hermed vores høringssvar.
Vi tager i dette høringssvar udgangspunkt i dokumentet ”Svanenmärkning av Renovering, version 1.0, Remissförslag til kriterier”.

Indledende generel bemærkning:
Det Økologiske Råd finder initiativet positivt, men finder det også et særdeles vanskeligt område at etablere en fællesnordisk mærkningsordning med blot nogenlunde ensartede kriterier.
Den eksisterende bygningsmasse i de fem nordiske lande m.v. er særdeles forskelligartet, bygningerne er beliggende i meget forskellige klimazoner, og den gældende nationale lovgivning for renovering af bygninger, energibehov, materialer, affaldshåndtering, kemikaliepåvirkning af indeklima m.v. er meget forskellig fra land til land.
Dette præger dokumentet da også præg af, idet det har et noget diffust præg, hvor det er svært at se, hvor en svanemærkning vil give additionelle fordele, enten via stramninger i forhold til nationale regler eller i form af bedre dokumentation m.v.
Vores første anbefaling er således, at der bør tænkes anderledes end sædvanlige fællesnordiske svanemærkningskriterier. Her bør være kriterier, der under hensyn til de forskellige forhold og forskellige lovkrav, har så ensartet et udtryk som muligt, men som er tilpasset de enkelte landes forhold. Vi ved, der har været enkelte andre fortilfælde, f.eks. var svane-kriterierne vedrørende forbud mod fosfat i vaskemidler indtil for få år siden differentieret mellem landene.
Vi anbefaler derfor, at dokumentet gøres målrettet de enkelte landes forhold, idet:
1. Der må ikke fastlægges grænseværdier i Svanemærkningen, som er svagere end de faktiske nationale lovkrav på området. Dette kommenteres ikke yderligere i gennemgangen af kriteriedokumentet.

2. Hvis der ikke kan opnås enighed om at fastlægge værdierne, så de svarer til niveauet for lovkrav i det land med de skrappeste krav, så skal der blot anføres, at der skal overholdes nationale krav i de lande, hvor lovkrav er skrappere end Svanemærkets krav.

3. Det skal f.eks. i den danske version af svanemærkningen klart fremgå, hvor en svanemærket renoveret bygning performer bedre end en ikke-svanemærket renoveret bygning.

4. Det klart fremgår, at opfyldelse af kravene til en svanemærket renovering vil give en bedre bygning efter renoveringen. Dette er vigtigt ikke mindst for at kunne ”sælge ideen” om svanemærkning. 

I praksis bør der laves nationale udgaver, som forholder sig til det enkelte lands lovgivning, herunder Bygningsreglement. Dette vil samtidig gøre dokumentet slankere, idet en række elementer vil udgå i f.eks. den danske udgave, nemlig de elementer hvor man blot skal leve op til lovkravene, jfr. f.eks. pkt. 39, 40 og 48 nedenfor. Så undgår man også, at kriterierne bliver forældede, når den nationale lovgivning ændres.

(forkortet)

Læs hele høringssvaret her

Læs bilag til høringssvar her

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts