fbpx
ecocouncil article alt banner img

Høring i EU-mljøspecialudvalget vedr. biocidaktivstoffer

14 May 2018 | Kemikalier & Plast | Landbrug | Økonomi og internationalt

Det Økologiske Råds bemærkninger til godkendelse af penflufen i produkttype 8 samt cypermethrin, acetamiprid og cyphenothrin i produkttype 18. Rammenotat M 99-18 

Penflufen (CAS Nr. 494793-67-8) er nyt som biocid og har endnu ikke en harmoniseret klassificering. Storbritannien har som vurderende myndighed indsendt et klassificeringsforslag til ECHA d. 7. december 2016 med følgende kategorier: Kræftfremkaldende i farekategori 2/H351; Farlig for vandmiljøet – akut fare, farekategori 1/H400; Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, farekategori 1/H410. Penflufen er ikke omfattet af udelukkelseskriterierne i henhold til Artikel 5(1) og er ikke kandidat til substitution i henhold til Artikel 1 i forordning 528/2012.

Det Økologiske Råd har ikke data for virkningen af penflufen på sundhed og miljø, men ud fra klassificeringsforslaget kan der være tale om et stof som kan frembyde problemer for såvel arbejdstagerne, forbrugerne som vandmiljøet.

Cypermethrin (CAS Nr. 52315-07-8) har en harmoniseret klassificering: Akut toksicitet oralt og ved indånding, farekategori 4/H302 og H332; Specifik målorgantoksicitet, farekategori 3/H335; Farlig for vandmiljøet – akut fare, farekategori 1/H400; Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, farekategori 1/H410. Belgien har som vurderende myndighed indsendt et ændret forslag til ECHA, som tilføjer specifik målorgantoksicitet, farekategori 2/H373 til de eksisterede kategorier. Cypermethrin er ikke omfattet af udelukkelseskriterierne i henhold til Artikel 5(1), og er ikke kandidat til substitution i henhold til Artikel 10 i forordning 528/2012.

Acetamiprid (CAS Nr. 135410-20-7) har en harmoniseret klassificering: Akut toksicitet oralt, farekategori 4/H302; Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, farekategori 3/H412. Belgien vil som vurderende myndighed indsende et ændret forslag til ECHA som følger: Akut toksicitet oralt, farekategori 3/H301; Farlig for vandmiljøet – akut fare, farekategori 1/H400; Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, farekategori 1/H410. Acetamiprid er ikke omfattet af udelukkelseskriterierne i henhold til Artikel 5(1), men er et aktivstof, som er kandidat til substitution i henhold til Artikel 10(1)(d) i forordning 528/2012.

Cyphenothrin (CAS Nr. 39515-40-7) har ikke en harmoniseret klassificering, men der indsendes følgende klassificeringsforslag til ECHA: Akut toksicitet oralt og ved indånding, farekategori 4/H302 og H332; Specifik målorgantoksicitet, farekategori 1/H372; Farlig for vandmiljøet – akut fare, farekategori 1/H400; Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, farekategori 1/H410. Cyphenothrin er ikke omfattet af udelukkelseskriterierne i henhold til Artikel 5(1), men er kandidat til substitution i henhold til Artikel 10(1)(d) i forordning 528/2012.

For stofferne cypermethrin, acetamiprid og cyphenothrin findes tilgængelige økotoksikologiske data. Det Økologiske Råd finder det påkrævet, at den nationale risikovurdering får særlig fokus på effekter på vandmiljøet og bier ved godkendelse af anvendelser, hvor der kan ske udslip til det ydre miljø. Hvis de pågældende stoffer, som også anvendes i jordbruget, kan skade bier, bør de ikke godkendes

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts