fbpx
ecocouncil article alt banner img

Fornyet godkendelse af aktivstofferne mecoprop-P (på dansk: mechlorprop-P), mepanipyrim og zoxamid, Rammenotat M47-18

6 March 2018 | Kemikalier & Plast

Det Økologiske Råds bemærkninger til fornyet godkendelse af aktivstofferne mecoprop-P (på dansk: mechlorprop-P), mepanipyrim og zoxamid, Rammenotat M47-18

Vedr. mechlorprop-P bemærker Det Økologiske Råd, at det aktive stof er et herbicid, som tidligere har været anvendt i Danmark og ikke, som anført i rammenotatet, et  insekticid. Mechlorprop findes i 2 optisk isomere former, hvor det er mechlortprop-P som har herbicid-virkning. De blev indstillet til forbud i 1997 som følge af risikoen for nedsivning til grundvandet. Mechlorprop og P-isomeren har siden haft begrænset anvendelse, især i private haver. 

Ifølge ECHA's evaluering er der en række mangler i datagrundlaget, bl.a. vedrørende toksiciteten af urenheder, som forekommer i det færdige produkt, restindhold i plantemateriale og mistanke om mulig skade på det ufødte barn (kategori 2). Den dermale absorption ønskes desuden nøjere evalueret, da den frembyder en beregnet risiko for sprøjteføreren ved anvendelse af de eksisterende data, som kan vise sig at være for høje. Der er risiko for nedsivning af mechlorprop og dets omdannelsesprodukter i koncentrationer, som overstiger 0,1 μg L-1. Desuden er der visse mangler i datagrundlaget for effekterne på pattedyr, fugle, bier og jordlevende organismer. Det Økologiske Råd er derfor betænkelig ved en umiddelbar fornyet godkendelse, før datagrundlaget er tilstrækkeligt.

Vedr.  mepanipyrim er der ligeledes mangler i datagrundlaget.  Risikovurderingen for forbrugere kan ikke færdiggøres, idet der mangler data til at vurdere giftigheden for et nedbrydningsprodukt i planter. Dermed er det ikke muligt at fastsætte en værdi for acceptabelt daglig indtag (ADI) til brug i risikovurderingen. Der mangler bl.a. data for at færdiggøre undersøgelserne af virkningen på bier. Stoffet mistænkes for at være kræftfremkaldende, og har en harmoniseret klassificering som Carc. 2, men denne risiko vurderes for visse anvendelser at være acceptabel for både sprøjteføreren, arbejdstagere og naboer mfl. Det Økologiske Råd er derfor betænkelig ved en umiddelbar fornyet godkendelse, før datagrundlaget er tilstrækkeligt.

Vedr.  zoxamid har Det Økologiske Råd ingen bemærkninger til holdningen til forureningen af grundvand og har noteret, at stoffet er klassificeret som meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer, og at der for effekterne på ikke-mål organismer er uafklarede områder i risikovurderingen for kroniske effekter på fisk og regnorme.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts