fbpx
ecocouncil article banner img

Fælles anbefalinger vedr. plastik

19 September 2019 | Kemikalier & Plast

Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden og Plastic Change har fælles anbefalinger vedr. plastik. Anbefalingerne er henvendt til Folketingets Miljø - og Fødevareudvalg, Miljøministeren og Klimaministeren.

Danmark har meget at vinde ved at gå forrest på plastikdagsorden, og vores nationale handlinger kan blive en foregangsmodel på både europæisk og globalt niveau. Vi glæder os over, at der i Forståelsespapiret, i forbindelse med regeringsdannelsen, er prioriteret en indsats for reduktion i plastikforbruget, og dermed mindske plastikforurening samt spild af ressourcer. Ligesom vi glæder os over, at der lægges op til en plastikafgift samt et forbud mod uddeling af gratisposer.

Samtidig anbefaler og lægger vi op til, at den tidligere regerings plastikhandlingsplan skal følges op med effektive virkemidler, afsættelse af et betydeligt større beløb end 50 mio. kr over 4 år, samt konkrete initiativer, hvor afgifter bliver et helt centralt instrument. Vi skal ikke alene se på plastik, men på hele vores ressourceforbrug. Der skal sættes gang i en systemisk omstilling, hvor vi ikke blot erstatter plastik med andre materialer, men reelt reducerer vores forbrug, og dermed sænker vores miljø- og klimabelastningen. Vi foreslår en differentieret afgiftsstruktur på unødvendig og uhensigtsmæssig brug af materialer og emballager. En afgiftsstruktur, der skal stimulere omstillingen til en cirkulær økonomi, som fremmer reduktion ved øget fokus på genbrug og genbrugssystemer, bedre kvalitet i genanvendelse samt en reduktion i affaldsforbrænding og deponering. Provenuet fra en sådan afgiftsstruktur kan være med til at understøtte den nødvendige omstilling til cirkulær økonomi.

Vores vigtigste anbefalinger til jer som politikere er at fokusere på følgende indsatser:

  • Produkter og Emballage: Etablering af en differentieret afgiftsstruktur, der understøtter en overordnet reduktionsdagsorden ved design til genbrug og genanvendelse uden problematiske kemiske stoffer.

  • Infrastruktur og Systemer: Udvikling af en national plastikaffalds forebyggelsesplan med fokus på en overordnet reduktionsdagsorden samt investere i og afprøve nye systemer, der skal cirkulere produkter og emballager.

  • Plastikforurening - viden og dokumentation: Øget fokus på manglende viden om plastikforureningens miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser.

  • Internationalt: Danmark skal styrke det Nordiske samarbejde, presse på for skærpet EU-lovgivning samt arbejde aktivt for en global og juridisk bindende aftale om plastik.

 

Baggrund for vores anbefalinger

Vi opstiller med dette notat fælles anbefalinger til en indsats for at reducere forbruget af plastik, og dermed undgå at plastik ender i natur og havmiljø eller i affaldsforbrænding. Vi anerkender, at plastik, til visse formål, er det bedste valg, og derfor er vores fokus på, hvordan vi nedsætter vores overforbrug af ressourcer som bl.a. plastik – specielt engangsprodukter og produkter med kort levetid. En reduktion i forbruget af plastik må dog ikke bare øge forbruget af et andet materiale, der heller ikke er ønskeligt. En kombineret indsats både på design af plastik og på affald er
nødvendig for at opnå cirkulær økonomi for plastik, der ikke indeholder farlig kemi samt lavkvalitets engangsplastik. En sådan omstilling er nødvendig for at undgå klimakrise, rovdrift på ressourcer samt problematiske kemiske stoffer fremover.


I befolkningen er der stor opmærksomhed omkring plastik i naturen. Den opmærksomhed skal omsættes til handling, og her kræves en samlet strategi for, hvordan vi reelt reducerer forbruget af plastik og andre engangsprodukter. En rapport fra Det Europæiske Miljøagentur viser, at kun 9 lande i Europa har en plan for forebyggelse af plastikaffald. Den nye Sustainable Development Report fra juni 2019 viser, at den danske indsats ift. implementering af verdensmål 12 og 14 (der handler om bæredygtig produktion og forbrug samt livet i havet) halter gevaldigt. Plastik og klima er uløseligt forbundet, da plastik bidrager til drivhusgasser gennem hele sin livscyklus - fra udvinding af råmaterialet til affaldsbehandling. Selv når plastik ender i havet og bliver til mikroplastik, bidrager det til drivhusgasudledningerne. Forsætter vi produktion og forbrug af plastik som nu, estimeres det, at de samlede drivhusgasudledninger fra plastik i 2050 vil udgøre 12 % af det globale kulstofbudget. Der er behov for en langt mere omfattende og langsigtet indsats fra dansk side for at ændre de samfundsmønstre og den kultur, der understøtter vores sundheds- og miljøskadelige samt omkostningstunge produktions- og forbrugsadfærd.


Den tidligere regerings plastikhandlingsplan og den efterfølgende enstemmigt vedtagne samarbejdsaftale på plastikområdet fra starten af 2019 skal nu følges op med effektive virkemidler og konkrete initiativer. Vi skal kun anvende plastik, hvor det er det natur-, miljø- og klimamæssige bedste valg. Plastik skal have en værdi, så den samles ind og bruges til morgendagens plastik. I den tidligere regerings plastikstrategi var der afsat 50 millioner kr. over 4 år til at udmønte handlingsplanen. Midler der på ingen måde svarer til de udfordringer, vi står overfor. Produkter og systemer
skal samtænkes for at løse udfordringerne med plastikspild og -forurening.

Læs alle de fælles anbefalinger vedr. plastik i PDF'en - klik her

 

Modtag Nyhedsbrev