fbpx
ecocouncil article alt banner img

EU’s miljøministre kræver mere ambitiøs indsats over for kemikalier

1 July 2019 | Kemikalier & Plast

- nye rådskonklusioner kaster bolden op til den nye EU-Kommission

EU’s miljøministre har på deres møde d. 26. juni vedtaget et sæt rådkonklusioner ”På vej mod en bæredygtig kemikaliepolitisk strategi for unionen”. De lægger en strategisk retning for EU’s fremtidige kemikaliepolitik og fremhæver især REACH, hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og lægemidler i miljøet som særlige prioriteter. Der er tale om en række opfordringer til EU-Kommissionen om mere ambitiøse og hurtige indsatser overfor kemikalier med henblik på at forbedre beskyttelse af EU-borgernes sundhed og miljøet. Konklusionerne kommer på et strategisk vigtigt tidspunkt, nemlig dagen før afholdelse af en toplevel-konference om fremtidens EU-kemikaliepolitik 2030, arrangeret af Kommissionen i samarbejde med det danske Miljø-og Fødevareministerium, og ved overgangen til en ny periode i Europa med et mere grønt EU-Parlament, samt ikke mindst som indspil til en ny EU-Kommission.
Det Økologiske Råd mener, at rådkonklusionerne sender et vigtigt politisk signal til den nye EU-Kommission, der tager over 1. november. De sætter fokus på nogle meget vigtige EU-indsatser i forhold til beskyttelse af sundhed og miljø overfor kemikalier, og giver den nye Kommission en retning for, hvad de skal arbejde med, og hvad de straks bør gå i gang med. Men det er beskæmmende, at mange af de indsatser, der peges på, er gentagelser fra tidligere. Det skyldes et stort svigt fra den nuværende Kommission, som med sin manglende indsats på kemikalieområdet har set stort på beskyttelsen af EU-borgernes sundhed og miljøet.


Konklusionerne peger bl.a. på Kommissionens hidtidige svigt ift. indsatser under det 7. miljøhandlingsprogram, og understreger især det presserende behov for at overholde dem og få en EU-strategi for et giftfrit miljø på bordet. Af andre vigtige budskaber kan nævnes:


- Opfordring om at se sundhed og forebyggelse, som en hjørnesten i EU-kemikalielovgivning og behovet for at forbedre sammenhængen og effektiviteten af EU’s kemikaliereguleringer for at opnå et højt beskyttelsesniveau for sundhed og miljø, især under hensyntagen til forsigtighedsprincippet og cocktail-effekter.
- Tilskyndelse til tilgange som fremmer grønnere og mere bæredygtig kemi og en giftfri cirkulær økonomi.
- Erkendelsen af at flere aspekter ved den nuværende kemikalievurdering og regulering bør forbedres. Det gælder eksempelvis nødvendig opdatering af testkrav, indførelse af krav i lovgivningen om at tage hensyn til kombinationseffekter og udsættelse for kemikalier fra mange forskellige kilder, nødvendigheden af beskyttelse af sårbare grupper som børn, og udvikling af et tidligt varslingssystem så nye risici ved kemikalier kan identificeres
- Opfordring til Kommissionen om at fremskynde nye REACH-aktiviteter i lyset af de åbenbare mangler, der gør, at REACH ikke virker helt efter hensigten. Eksempelvis skal identifikationen af særligt problematiske stoffer (SVHC’er), inklusiv hormonforstyrrende stoffer, fremskyndes, kvaliteten af industriens kemikalieregistreringer skal forbedres, det skal overvejes at lave mere effektiv regulering ved at regulere grupper af stoffer i stedet for regulering af stoffer enkeltvist – mhp. at lovgivning ikke hele tiden kan omgås ved at substituere med lignende, men uvurderede stoffer med samme egenskaber. Desuden skal kvaliteten af analyser af alternativer ved ansøgninger om godkendelse af særligt problematiske stoffer øges for at fremme substitution med sikrere alternativer, og tildeling af tilstrækkelige ressourcer til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) skal sikres.
- Fortsat efterspørgsel af en konkret handlings- og tidsplan for udvikling af en ny strategi for hormonforstyrrende stoffer med fokus på at nedsætte befolkningens udsættelse for stofferne og en tværgående EU-tilgang til fareidentifikation og risikohåndtering af hormonforstyrrende stoffer.
- Anerkendelse af fluorerede stoffer (per- og polyfluoralkyl-stoffer (PFAS)) som en gruppe stoffer, hvor der er stor bekymring for menneskers sundhed med krav om, at der udarbejdes en handlingsplan med henblik på at eliminere alle ikke-væsentlige anvendelser af PFAS – også her med brug af gruppevurderinger.
- Henstilling om at Kommissionen færdiggør en definition af nanomaterialer og sikrer, at de bliver ensartet identificeret og behandlet i alle lovgivninger.
- Opfordring til Kommissionen om at afværge effekter af lægemidler på miljøet og bekæmpe antibiotika resistens.

Læs/download rådskonklusionerne her

Modtag Nyhedsbrev