fbpx
ecocouncil article alt banner img

Det Økologiske Råd forslag til principper for rammevilkår for udbygning med solceller

29 June 2018 | Energi & Klima

Nye bygninger og Bygningsreglement

  1. Bygningsreglementet krav om nye bygningers energieffektivitet skal ændres, så forsyningsteknologier herunder solceller ikke indgår. Det vil betyde, at kravene i Bygningsreglement 2015 skal opfyldes uden indregning af solceller eller anden VE forsyning på bygningen/grunden.
  1. Som et supplement til kravene om nye bygningers energieffektivitet bør det undersøges, om der i Bygningsreglementet kan stilles krav om, at nye bygninger skal have solceller på tagene, med mindre det kan vises at det ikke er samfundsøkonomisk (evt. privatøkonomisk) rentabelt. Undersøgelsen skal bl.a. se på, hvordan der kan sikres arkitektoniske gode løsninger. Det bør også undersøges, om der kan stilles krav om, at der på eksisterende bygninger skal installeres solceller ved tagudskiftning.

Solceller i VE-udbud

  1. Ved udbud af ny VE-produktion (landvind, kystnære vindmøller og store solcelleanlæg) skal de forskellige afledte omkostninger for transmissions- og distributionsnettene som følge af VE-udbygningen indgå i vurderingen af omkostningerne og i fastsættelse af tilskudsniveauet og afregningsreglerne for solcellerne mv.
  1. Store solcelleanlæg skal ikke kunne placeres på landbrugsjord og naturarealer. Hvis solcelleanlæg, som indgår i VE-udbud, ønskes placeret på jorden, skal det være på arealer langs motorveje og jernbaner.

Mindre anlæg, primært på eksisterende bygninger

  1. For alle nye anlæg, som tilsluttes elnettet, skal tilslutningen ske således, at al elproduktion måles og dermed afgiftsbelægges. Betaling af el-afgift for elforbrug vil dermed være uafhængig af eventuelle sammenfald på matriklen af produktion og forbrug af strøm. Hele produktionen på egen grund sendes ud på nettet, og for hele produktionen modtages der betaling for værdien af den producerede elektricitet inkl. den fastsatte støtte, jf. pkt. 6 og 7. Modsat skal der betales fuld pris, inkl. de til enhver tid gældende afgifter for al el fra nettet, som bruges i bygningen, uanset om denne el stammer fra egen produktion eller ved import fra el-nettet. Produktion af strøm på lavspænding (solcellelamper, batteriopladere m.v.) modtager ikke tilskud, og det modsvarende forbrug foregår uden betaling af afgift eller tariffer.
  1. Støtte til mindre solcelleanlæg (under 500 kWp) på egen grund gives i stedet som en fast betaling pr. produceret kWh i 20 år. Niveauet for grundstøtten fastsættes med udgangspunkt i den accepterede budpris i det seneste årlige udbud.
  1. For at tilskynde til placering af solceller på bygninger gives der, udover støtten jf. pkt. 6, en ekstra støtte til solceller som placeres på bygninger. Denne ekstra støtte kan evt. opdeles i to elementer: Den ene del er en eksternalitetsbetaling for at undgå, at markbaserede solcelleanlæg forringer biodiversitet i landet. Den anden del er en støtte, som fremmer muligheden for, at private fortsat kan se en forretning i at opsætte solceller på egnede tage og dermed deltage i den grønne omstilling. Denne del kan evt. varieres i forhold til anlæggets størrelse. En sådan ekstra betaling kan isoleret set fordyre den grønne omstilling, men kan sikre en folkelig opbakning til og engagement i den grønne omstilling. Størrelsen af denne ekstra støtte skal være så stor, at den motiverer husejere, herunder også parcelhusejere, til at medvirke i den grønne omstilling.

Administrative forhold

  1. Administrativt skal det gøres enklere i fællesskab at deltage i udbud for borgerne, ligesom det skal gøres enklere at bygge og tilslutte små solcelleanlæg (under 500 kWp) til elnettet uanset ejerskab.
  1. Der har gennem tiden været foretaget mange indgreb i afregningsreglerne for solceller, hvilket har givet uheldige ’stop and go effekter’ i markedet. Ovennævnte forslag til regelændringer mm skal derfor gennemføres på en sådan måde, at disse ’stop and go’ effekter så vidt muligt ikke opstår.

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts