fbpx
ecocouncil article alt banner img

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

22 October 2015 | Byggeri & Bolig

Til Miljøstyrelsen

København den 22. oktober 2015

Det Økologiske Råds kommentarer til ny bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

Udbygning med jordvarmeanlæg er en helt afgørende brik både i forbindelse med udfasningen af de fossile brændsler og i etableringen af et fleksibelt energisystem, men det skal selvsagt ske på en måde, så der ikke er nogen risiko for miljøskadelig udsivning, herunder ikke mindst udsivning, der kan påvirke drikkevandet og dets kvalitet. Det Økologiske Råd er således grundlæggende enig i de foreslåede opstramninger og lempelser, herunder i behovet for at revidere bestemmelsen om det årlige eftersyn. Det årlige eftersynet er en udgift, som påvirker jordvarmeanlæggene negativt i forhold til andre, mindre bæredygtige opvarmningsformer. Men Det Økologiske Råd er dog betænkelig ved helt at opgive eftersyn efter 1. års-eftersynet, bl.a. pga. den upræcise regulering af, hvilke antikorrosionsmidler og tilsætningsmidler, der må anvendes i brinen. En udtømmende deklaration er en fordel, men det er ikke i sig selv retningsgivende for, hvordan de mest miljøskadelige stoffer behandles i godkendelsesprocessen. For at forebygge udsivninger fra eventuelle utætheder i jordslangeanlægget foreslår Det Økologiske Råd som en mellem løsning, at man opretholder et eftersyn f.eks. hver 5. år efter 1. års eftersynet.

Derudover foreslår Det Økologiske Råd en tydeliggørelse af bekendtgørelsesteksten på et enkelt punkt for at undgå en forkert tolkning blandt utrænede læsere.
§ 10, stk. 2 er i det udsendte høringsudkast formuleret på følgende måde:
”Et terrænnært anlæg skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg og mindst 5 meter fra et andet anlæg”. Indledningsvist defineres et andet anlæg, men teksten bliver tydeligere for mindre rutinerede læsere, hvis man ændrer ”andet anlæg” til ”andet indvindingsanlæg, jf. definitionen i § 3.”.

Det vil være en hæmsko for udviklingen, hvis afstandskravet i en fejlfortolkning blev overført til helt andre anlægstyper, hvor et sådant afstandskrav er overflødigt.

Venlig hilsen

Vibeke Andersen, Det Økologiske Råd

Modtag Nyhedsbrev

Cron Job Starts