Landbrug og vand

Artikler| Publikationer| Medarbejdere|

Det Økologiske Råd arbejder for en bæredygtig udvikling i landbruget. Det centrale for os er at bevare et rigt og varieret plante- og dyreliv og et rent miljø i grundvand, søer, fjorde og havområder. Landbruget bør ikke belaste klimaet – tværtimod kan landbruget være i front som producent af biomasse og bioenergi. Vi favner bredt: Fra gylleforsuring til klimavenlig mad. Fra det lokale miljø til det globale. Og fra praktiske anvisninger i forbindelse med staldbyggeri til EU-direktiver og høringssvar.

Det arbejder vi med

 

Seneste projekter om landbrug

Kampen om EU-støtten - Rækker pengene i Landdistriktsprogrammet?
I august 2017 kan Danmark beslutte at overføre flere penge fra EU’s landbrugsstøtte til Landdistriktsprogrammet. Det kan give flere penge til natur-, miljø- og klimaforbedrende tiltag i landbruget og til økonomisk og social udvikling af landdistrikterne.

Og der er brug for flere penge. Fordi der med den nuværende sammensætning af programmet sker en udhuling af en række gode og nødvendige støtteprogrammer frem mod 2020. Fordi Danmark ellers ikke kan nå i mål med at leve op til en række internationale krav vedr. natur, klima og miljø. Og fordi vi har brug for et bæredygtigt landbrugserhverv og gode levevilkår i landområderne.

Det økologiske Råd og Økologisk Landsforening satte fokus på dette via to konferencer, som blev afholdt i Århus og København i december 2016. Indholdet fra konferencerne er samlet i et informativt hæfte, som forventes at blive brugt aktivt op til den danske beslutning.
Download hæfte og læs mere her >>

Hvordan brødføder vi verden?
Det Økologiske Råd og Envice står bag et nyt hæfte om, hvordan vi sikrer mad til alle, nu og i fremtiden. Der er behov for bæredygtige udvikling - både i vores rige del af verden og for smålandbrug i udviklingslandene. Hæftet lægger op til debat gennem en række relevante temaer og er en del af et undervisningsmateriale til gymnasier, men er velegnet til alle med interesse for emnet. Yderligere materiale for elever og vejledning til lærere vil blive lagt op på Columbus' hjemmeside.
Download hæftet fra vores webshop >>

Fremtidens Landbrug 2050

Et samarbejde mellem Det Økologiske Råd, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Der er blevet udarbejdet fire fremtidsscenarier for et bæredygtigt landbrug i 2050, et multi-kriterielt analyseværktøj (MCA) og et interaktivt undervisningsmateriale til landbrugsskolerne og de gymnasiale ungdomsuddannelser. Projektet løber over tre år fra 2012 til 2015. Det er støttet af Veluxfonden og afrundes med en serie offentlige debatarrangementer. 
Læs mere >>

BERAS – Østersøsamarbejde om havmiljø og miljøvenligt landbrug
Det Økologiske Råd er dansk partner i projektet BERAS Implementation, der er et samarbejde mellem 10 lande i Østersøregionen. Målet er at udvikle mere miljøskånsomme, økologiske landbrugsmetoder. Projektet er afsluttet i 2013.
Læs mere >>

Vi deler et hav – undervisningsmateriale 
Der er produceret et undervisningsmateriale – Vi deler et hav – til grundskolen i forbindelse med Beras Implementation-projektet.
Læs mere >>

Teknologi og miljø i landbruget – nye løsninger?
Projekt i 2010.
Læs mere >>

Scenarie for et bæredygtigt landbrug i 2020
Det Økologiske Råd har udviklet et fremtidsscenarie for et bæredygtigt landbrugserhverv i 2020. Scenariet giver et bud på, hvordan landbrugets problemer i forhold til både natur, vandmiljø og klima kan løses. Projekt i 2008.
Læs mere >>