Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2013

Flere PAH’er burde begrænses via REACH

Kommissionen skærper visse krav for otte PAH’er er på listen over stoffer, hvor der findes begrænsninger for fremstilling, markedsføring og anvendelse. Dog burde flere af de mere end 100 stoffer i PAH-gruppen tilføjes pga. deres sundhedsskadelige effekter på mennesker og miljø.

8. februar 2013

Høringssvar fra Det Økologiske Råd på:

”Kommissionens forslag om ændring af bilag XVII i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), bilag XVII”.

Det Økologiske Råd takker for muligheden for at kommentere på forslaget til ændring af REACH forordningens bilag XVII.

Vi støtter forslaget om en tilpasning af de otte stoffer til bilag XVII under REACH-forordningen, dog med visse forbehold, som beskrevet nedenfor.

Det er af stor betydning for mennesker og miljø, at PAH’er findes i vores miljø i så lille et omfang som muligt. Mange af stofferne er påvist kræftfremkaldende og har dermed per definition ikke nogen nedre grænseværdi for effekt. Derfor bør stofferne, i videst muligt omfang, udfases eller begrænses. Benzo(a)pyrene er den mest velundersøgte og et af de mest potente kræftfremkaldende stoffer i PAH-gruppen. Stoffet optages let fra lunger og mave-/tarmkanal og distribueres hurtigt til kroppens organer og væv og kan ophobes i brystkirtelvæv og fedt. Stoffet nedbrydes primært i leveren, men omdannes også i andre væv med dannelse af reaktive produkter, som er kræftfremkaldende.
Dette bør være begrundelse nok til, at grænseværdien på 1 mg/kg nedsættes yderligere. Som minimum bør Kommissionens forpligtigelser til at revurdere grænseværdierne fastsættes til langt tidligere end om 6 år.

Desuden bør forslaget ikke begrænse sig til artikler eller de dele af en artikel, som kan komme i direkte kontakt med huden eller puttes i munden. Da der ikke findes en nedre grænse for sikker eksponering, kan selv små eksponeringskoncentrationer have skadelig effekt på mennesker og miljø, og forslaget bør derfor ikke kun baseres på langvarig kontakt. Desuden afdamper PAH’er let og der vil derfor opstå en ekstra eksponering via luftvejene – og altså ikke kun ved kontakt med hud og slimhinder.
Med de videnskabeligt dokumenterede alvorlige sundhedseffekter der er for PAH-stoffer generelt og med de 8 listede stoffer i særdeleshed, bør man som minimum følge ALARA princippet for fastsættelse af grænseværdier (as low as reasonable achievable).

Vi er imod, at begrænsningerne først får virkning for markedsføringen af artikler 2 år efter forslagets ikrafttræden. På baggrund af de alvorlige og akutte sundhedsmæssige konsekvenser argumenterer vi for, at de sundhedsmæssige omkostninger skal veje langt tungere i afgørelsen end de økonomiske (som er dem, der bruges som argumentation for, at begrænsningerne først træder i kraft 2 år efter vedtagelsen af forslaget).
Desuden vil en tidligere ikrafttrædelse af bestemmelsen fremme forskningsindsatsen på området for egnede alternativer, da virksomheder i højere grad vil kunne se en fordel i at substituere ovennævnte kemikalier med mindre farlige eller uskadelige stoffer.

Vi vil desuden understrege vigtigheden af, at arbejdet med at indføre begrænsninger for anvendelsen af resten af de mere end 100 stoffer i PAH-gruppen intensiveres, da disse ligeledes frembyder store sundhedsskadelige effekter og derfor bør reguleres så hurtigt som muligt.
 
Med venlig hilsen

Lone Mikkelsen
Kemikaliefaglig medarbejder,
Det Økologiske Råd

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Folkemødet på Bornholm
Tid: 14.-17. juni 2018
Sted: Allinge, Bornholm
Se hvilke arrangementer vi deltager i

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small