Vækstplan flytter skat fra ressourcer til arbejde

iStock 000011018931Small Vækstplanen, som regeringen og Venstre netop har indgået aftale om, sænker PSO-afgiften med 7,91  mia. kr og forhøjer i stedet bundskatten samt udsætter en havvindmøllepark. Det vil sænke motivationen i virksomheder til at spare på energien.

Regeringen og Venstre har netop indgået aftale om en vækstplan, hvor et af de største initiativer er at den såkaldte PSO-afgift (Public Service Obligation) på el nedsættes med 7,9 mia. kr. Det er 2 mia. mere end i regeringens oprindelige udspil. Samtidig smører man denne lempelse tyndt ud på alle. Man kunne have nøjes med at lempe for tung industri, hvor PSO-afgiften udgør et problem i forhold til konkurrence med udlandet. Kun 1 mia. kr bruges hertil. Det skal ses på baggrund af, at PSO-afgiften ikke engang modsvarer det fald, som i forvejen ses i elprisen – dvs. selv med den hidtidige PSO oplever vi alle et fald i elprisen2. Nu bliver faldet blot endnu større.

Samtidig indebærer aftalen, at havvindmølleparken ved Kriegers Flak udsættes i to år, og der skæres på andre dele af Energiaftalen fra 2012 – bl.a. på de såkaldte kystmøller. Samlet ses spares der 5 mia. kr på energiaftalen. Regeringen begrunder beskæringen i energiaftalen med, at der hidtil er skabt mere vedvarende energi end forventet, og at PSO-afgiften er blevet højere end forventet. Det sidste skyldes især at elprisen er faldet, bl.a. pga. fald i prisen på kul.

”Hovedparten af vækstplanens lettelser i PSO-afgift er spildte penge, som blot gør el endnu billigere og dermed sænker virksomhedernes motivation for at spare på el. Til gengæld øges vores bundskat en smule, så vi bliver lidt mindre motiveret for at arbejde. Planen trækker med andre ord i den forkerte retning”, udtaler Christian Ege, sekretariatsleder i Det Økologiske Råd, og fortsætter:

”Vi er glade for at energiaftalens klimamål3 fastholdes, modsat hvad Venstre har lagt op til. Vi håber at der hermed skabes ro om den langsigtede energi- og klimapolitik. Men vi har stadig til gode at se, hvordan regeringen vil skaffe de sidste 6%’s reduktion, som skal komme fra klimaplanen”.

”Vi beklager også at man afskaffer den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift, herunder afgift på brændefyring. Her var regeringen kommet med et forslag der var uheldigt udformet, men man kunne have løst det på en langt smartere måde – som Det Økologiske Råd har fremlagt forslag til. I stedet fastholder man nu, at brændefyring som den eneste forurenende opvarmningsform er fritaget for afgift”.

Yderligere oplysninger: Christian Ege, tlf. 33 18 19 33 / 28 58 06 98

 

----

1) På papiret forhøjes med 13,2 mia. kr, men de 5,3 er på husholdninger, og her kompenseres ved en tilsvarende forhøjelse af elafgiften
2) PSO-afgiften er indrettet, så hver gang elprisen falder med 1 øre, stiger PSO med ca. ½ øre
3) Regeringen har et mål om 40% reduktion i udledning af klimagasser inden 2020. Heraf skal de 34% komme fra Energiaftalen i 2012, mens Klimaplanen skal levere de sidste 6%. Regeringen fremlagde i august 2013 et ”Virkemiddelkatalog” over hvordan man kunne skaffe disse 6% reduktion. Men regeringen har endnu ikke meldt ud hvilke virkemidler den faktisk vil bruge. Mens Energiaftalen af 2012 er indgået mellem alle partier pånær Liberal Alliance, er aftale om de 40% samlet reduktion og dermed 6% fra Klimalov og Klimaplan indgået i en snævrere kreds af regeringen, de konservative, SF og Enhedslisten. Venstre har taget afstand fra Klimaplan og Klimalov samt 40% målet.