Arrow
Arrow
Vores arbejde: Landbrug og vand
Slider

Høringssvar 2014

Høringssvar til Kommissionens udkast til statsstøtteregler på energi og miljø-området

Til Erhvervs- og Vækstministeriet

København den 31.1.2014

Det Økologiske Råds høringssvar til

Kommissionens udkast til statsstøtteregler på energi og miljø-området

I Det Økologiske Råd glæder vi os over, at retningslinjerne har som forudsætning, at CO2-afgifter og handlen med udledningstilladelser ikke fuldt ud internaliserer omkostningerne ved udledningen af drivhusgasser.

Det Økologiske Råd noterer også med tilfredshed, at der efter 2020 kun kan ydes støtte til avancerede biobrændsler, selvom vi havde foretrukket at dette skift blev implementeret tidligere. Vi ser tilsvarende positivt på, at der fremover kun accepteres statsstøtte til anlæg, som er taget i drift senest med udgangen af 2013, hvis energiproduktion baseres på hvede, sukker og olieafgrøder. (Det ser ud som et opgør med den tyske biodiesel baseret på raps og støtten dertil – og det er kun godt)

Vi støtter, at atomkraft ikke er nævnt blandt de teknologier, hvor der kan accepteres statsstøtte. Det er meget vigtigt, at det sikres, at atomkraft heller ikke inkluderes i retningslinjerne i den videre proces.

Der bør ikke kunne gives statsstøtte til at opfange og lagre CO2. Samfundsøkonomisk, miljømæssigt og fremtidsorienteret er det en langt bedre løsning at satse på øget energieffektivitet og udfasning af fossile brændsler.

Det Økologiske Råd er enige i kommissionens forslag om, at det er nødvendigt at opretholde muligheden for, at internationalt konkurrenceudsatte virksomheder i lande med relativt høje energi- og miljøafgifter kan opnå refusion for at opretholde deres internationale konkurrenceevne og undgå, at de tvinges til at flytte produktionen til andre lande. Ellers vil det være en barriere i muligheden for at fremme grønne afgifter som instrument. Vurderet ud fra de hidtidige erfaringer er der behov for større fleksibilitet i tolkningen af statsstøttereglerne end hidtil, så det bliver muligt at lave undtagelsesbestemmelser, der præcist og målrettet rammer de virksomheder, der er i reel klemme. Det ser ikke ud til at være tilfældet i de foreslåede retningslinjer, og det er uheldigt.

Det er også meget uheldigt for en grøn udvikling, hvis det er foreneligt med statsstøttereglerne at give fuld refusion til hele erhvervslivet, inkl. handel og service, på f.eks. energiafgifter til alle processer, inkl. belysning, energi til IT og kontormaskiner mv. Afgiftsbetalingen er f.eks. for hovedparten af virksomhederne inden for handel og service og for en mindre del af industrien uden reel betydning for konkurrenceevnen og mulighederne for at drive forretning. Man fjerner med en sådan mulighed et vigtigt incitament til at bruge energien effektivt på et område, hvor der ikke er konkurrencemæssige problemer knyttet til afgiften. Det er meget uheldigt, og den praksis bør ikke kunne fortsættes eller udbredes til andre lande i Europa. Det er i klimaets og miljøets interesse, at antallet af virksomheder, som undtages fra det generelle afgiftsniveau er så lille som muligt.

Det er muligt, at et mindre antal virksomheder har brug for at få nedsat deres PSO betaling. Men Det Økologiske Råd foretrækker også i den forbindelse, at der ses på enkelte virksomheder, hvis samlede energiforbrug er over et bestemt niveau, sammenholdt med, at en nærmere defineret andel af produktionen eksporteres. Det Økologiske Råd ser positivt på en trappemodel som den tyske, hvis det sikres, at det kun er et begrænset antal virksomheder, der befinder sig på denne trappe. Der er ingen idé, hverken samfundsøkonomisk eller miljømæssigt i ordninger, hvor et større antal virksomheder får adgang til refusion af PSO tariffen og lignende ordninger i andre lande. Dertil kommer den principielt meget vigtige diskussion af fordelingen af omkostningerne til udbygning med vedvarende energi mellem erhverv og boligkunder.

Det Økologiske Råd finder det rigtigt, at man accepterer statsstøtte til bygningsejeres energirenovering af deres bygninger for at overvinde den barriere, at det er bygningsejeren, der har investeringsomkostningen, mens det er lejeren, der får glæde af besparelsen. Det er et brugbart virkemiddel for at fremme energirenoveringer i hele Europa. Der kan ligeledes være behov for tilskud til en bygningsgennemgang i små og mellemstore virksomheder, sådan som det er foreslået.

I retningslinjerne sættes der en generel tidsgrænse på max 10 år for driftsstøtte til vedvarende energianlæg. Herefter skal der notificeres på ny.

I forhold til støtte til elproducerende teknologier vil der fremover blive skelnet mellem modne og anvendte teknologier (udgør 1-3 % af elproduktionen) og mindre modne teknologier. I forhold til indfødningstariffer og indfødningspræmier til modne teknologier bliver det en forudsætning, at alle elproducenter kan byde på denne støtte på en ikke-diskriminerende basis. Der kan kun ydes støtte indtil anlægget er afskrevet. Biomassebaseret energiproduktion kan dog undtages fra begge disse regler. Denne undtagelsesadgang bør betinges af stadigt skærpede bæredygtighedskrav til biomasse/bioenergi.

Det Økologiske Råd støtter, at eventuel statsstøtte skal være justerbar, således at kortvarige prisreduktionseffekter i tredjelande ikke vil have betydning for varig statsstøtte. Eksempel er den amerikanske skiftergas, som på kort tid bankede prisen i bund, og så langt ned, at prisen de sidste måneder igen er steget til det dobbelte.

I vejledningen foreslås det, at der kan ydes tilskud til en bedre affaldshåndtering i tilfælde, hvor investeringerne går udover ”state of the art”, og hvor der både skabes øget efterspørgsel efter de materialer til genbrug og en tilsvarende øget indsamling af disse.

 

Resumé:

Det Økologiske Råd støtter:

  • At der efter 2020 kun kan ydes støtte til avancerede biobrændsler - vi havde dog foretrukket en tidligere implementering
  • At atomkraft ikke er nævnt blandt de teknologier, hvor der accepteres statsstøtte
  • At statsstøtte er tilladt for at overkomme ejer/lejer problematikken
  • At internationalt konkurrenceudsatte virksomheder i EU-lande med relativt høje energi- og miljøafgifter kan opnå refusion for at opretholde deres internationale konkurrenceevne
  • At man accepterer statsstøtte til bygningsejeres energirenovering af deres bygninger

Det Økologiske Råd foreslår:

  • At der ikke bør kunne gives statsstøtte til at opfange og lagre CO2
  • At der ikke kan gives fuld refusion til hele erhvervslivet, inkl. handel og service, på f.eks. energiafgifter til alle processer, inkl. belysning, energi til IT, kontormaskiner mv. Det samme gælder for evt. reduktion af PSO
  • At adgangen til at undtage biomassebaseret energiproduktion fra restriktioner på statsstøtte bør betinges af stadigt skærpede bæredygtighedskrav til biomasse/bioenergi, herunder inddragelse af ILUC-effekter.

Med venlig hilsen

Vibeke Andersen og Christian Ege        

Det Økologiske Råds sekretariat

 


     

Støt vores arbejde

Bliv medlem

eller støt os med fx 50 kr via:

Nyhedsbrev ikon gns

Modtag nyhedsbrev

Udkommer månedligt 

 
 

 

Vi passer på dine persondata

I forbindelse med at EU's nye persondataforordning GDPR er trådt i kraft pr. 25. maj 2018, har vi opdateret vores persondatapolitik.

Det Økologiske Råd overholder selvfølgelig de nye GPDR-regler
Vi har implementeret vores nye data-politik, som følger de nye regler for håndtering af persondata. I politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i politikken, som du ikke kan acceptere. På www.ecocouncil.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.
 

Arrangementer

Temamøde: Lydmiljøer i byrum

Tid: 23. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Ramböll, København S

Læs mere 

Temamøde: Støj og klimaskærmen

Tid: 28. august 2018, kl 8.30-12.30
Sted: Gate 21, Albertslund

Læs mere 

Shippings fair share

 

Maersk  Climate Change Challenge: Shipping’s fair share

Conference 22.11.2017
Læs mere 

Nye udgivelser

På vores webshop kan du downloade alle vores publikationer gratis

 

GØ 0217 FORSIDE Small